ศึกษาดูงานแปลงใหญ่หอมแดง และ การส่งเสริมการขยายพันธ์ข้าวในพื้นที่อำเภอราษีไศล

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน) ศึกษาดูงานแปลงใหญ่หอมแดง และ การส่งเสริมการขยายพันธ์ข้าวในพื้นที่อำเภอราษีไศล ภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) ประเด็น เกษตรบูรณาการในพื้นที่ ดังนี้

  1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานแปลงใหญ่หอมแดง การทำการตลาด การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจหอมแดง ความร่วมมือกับภาคเอกชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวดง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
  2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเกษตรอินทรีย์ การผลิต การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปสินค้าข้าว ความร่วมมือกับภาคเอกชน ณ วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการขยายพันธุ์ข้าว บ้านมะยาง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
    การขับเคลื่อนดังกล่าวเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยในการกระจายรายได้เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมมาสร้างมูลค่าตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมด้วย

โดยมี หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและหอมแดง อสม. เข้าร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2