ประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการเพื่อพัฒนาสินค้าข้าวและพริกครบวงจร ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ : เกษตรบูรณาการ เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และกลุ่มองค์กรเกษตรกร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนชาวศรีสะเกษให้มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ประธาน ศพก.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทน YSF และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2