พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางวร สินศิริ ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่126 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นางวร สินศิริ ราษฎร ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่126 บ้านโนนสูง หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 1 หลัง และทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมูลค่าความเสียหายประมาณคิดเป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท เพื่อบรรเทาความเสียหายความเดือดร้อนของราษฎรจากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือมอบเงินสิ่งของให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
1.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2.ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5.ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
6.กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์
7.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์
8.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ร่วมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ บริเวณบ้านเลขที่ 129 บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 19 ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2