ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานภายใต้โปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน)โดยมีประเด็น ดังนี้
1. แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
2.ฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด
3.การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเฉพาะในมิติทางด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
4.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์ และการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในผ้าทอมือ
5.การพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรในพื้นที่(ข้าว,ทุเรียน,หอมแดง,พริก)
6.การกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งกระบวนการในการดำเนินการพัฒนา
7.ความร่วมมือของภาคเอกชนในการส่งเสริมการตลาดและลดต้นทุนการผลิต
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด รกท.พัฒนาการจังหวัด รกท.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2