ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ประชุมกับ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำภาค5และส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ประชุมกับ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำภาค5และส่วนที่เกี่ยวข้องฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
การประชุมดังกล่าวได้พิจารณามีความเห็นในประเด็นสรุปดังนี้

  1. แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปี 2566
  2. ขอความเห็นชอบโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
    โดยมีพ.อ.สุรณัน คำอุ่นสาร ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท)หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวั ดผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2