มอบนโยบายแก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในงานการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (ชุดใหม่) วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องในงานการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (ชุดใหม่) วาระปี พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ในการนี้นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ในปีงบประมาณ 2564 – 2567 เป็นเงินจำนวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดและอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2