ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก) ครั้งที่ 5/2564 พร้อมกันนี้ได้ประชุมร่วมกับอำเภอที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)
การประชุมดังกล่าวได้มีการรายงานและพิจารณามีความเห็นในประเด็น สรุป ดังนี้
1.สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
2.สถานการณ์น้ำในอ่าง/แหล่งน้ำสำคัญในจังหวัด

  1. สถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 และรายงานความเสียหายในแต่ละด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2. สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ปี 2564
  3. การขยายระยะเวลาในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน)
  4. วงเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนผอ.แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2