ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพิ่อเตรียมความพร้อมในการร่วมประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้ง 7 ชมรม อีกด้วย โดยมีนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2