เปิดโครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 อบรมเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 อบรมเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 12 พฤศจิกายน 2564 แบ่งการอบรมออกเป็น 12 รุ่นๆ ละ 1 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนกลุ่มเปราะบางจากฐานข้อมูล TPMAP ที่ตกเกณฑ์รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 367 ครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบของนายบุญธรรม แก้วนรสิงห์ เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ​การฝึกอบรมในครั้งนี้ นำการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้ตำราบนดิน การเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้จำนวน 3 ฐาน เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ อย่างเป็นรูปธรรมและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีนายชัยยงค์ ผ่องใส รก.พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกองวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รก.นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ วิทยากรจากผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2