มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 หลัง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 3 หลัง ดังนี้

  1. บ้านหลังที่48 มอบให้แก่ นางนิ้ม เทียนทอง อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 9 ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ
  2. บ้านหลังที่ 72 มอบให้แก่ นายสุพัฒน์ พันธ์ทอง บ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 10 ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ บ้านหลังที่ 73 มอบให้แก่ นายวินัย บุญจูม บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 2 ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ สภาพปัญหา : ทั้ง 3 หลัง ดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรมไม่แข็งแรง ผุพัง อยู่อาศัยลำบาก ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ รวมงบประมาณ 150,000 บาททั้งนี้ ได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ
    โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคม ส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ นางอาภาวดี พรหมจอม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดศรีสะเกษ สาขา กันทรลักษ์ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินสาขากันทรลักษ์ ผอ.หมวดทางหลวงชนบท กันทรลักษ์ ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศรีรัตนะ ส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดังกล่าว ณ เขตพื้นที่อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2