ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 2/2564 (22) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Zoom) เพื่อพิจารณา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล ครั้งที่ 2/2564 (22) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(โปรแกรม Zoom) เพื่อพิจารณา

  1. ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาอุทธรณ์การทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 169 แปลง พื้นที่ 701-3-85 ไร่ วงเงินกว่า 22 ล้านบาท
  2. ขอความเห็นชอบผลการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิของราษฎรที่ได้ทำประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ฯ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 196 แปลง เนื้อที่ 575-1-33 ไร่ วงเงินกว่า 18 ล้านบาท
  3. การจัดสรรที่ดินเพื่ออพยพราษฎรออกจากเขตน้ำท่วมเนื่องจากการก่อสร้างโครงการฝายราษีไศล
    โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฯ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ หัวหน้าฝ่ายจัดที่ดินที่ 4 ส่วนจัดหาที่ดินที่ 2 สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ภาคประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
    ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2