ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

มีประเด็นการประชุมดังนี้
1.การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2564
2.การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2564
3.กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค 5 ภาค
4.การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy or BCG Economy) เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล
5.การใช้ยากรณีนักกีฬาเจ็บป่วย ก่อนการแข่งขันหรือระหว่างการแข่งขัน
6.การพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ

มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ไปยังสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุม
มี นายประชุม บุญเทียม นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬา ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1-5 เข้าร่วมหารือแนวทางดำเนินงานและให้ข้อแนะนำในการประชุม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2