ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวนาปี และเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีตามมาตรการของรัฐ ปีการผลิต 2564/65 ดังนี้

  1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1
  2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี
  3. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร
  4. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก
  5. โครงการสนับสนุนสินค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่/ครัวเรือน)
  6. การพิจารณากำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการระบายข้าวเปลือกตาม โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการการผลิต 2563/64
    โดยมี เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผอ. ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ รก.พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสมาคมโรงสีข้าว ผู้แทนสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยในจังหวัด ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2