ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โดยได้ดำเนินพิธีการ/การประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ การรายงาน/ติดตามผลและพิจารณาแนวทางดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้
– พิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์”
– การมอบรางวัลการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด , ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 , รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ และรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ฯ , ประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญ , รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี/มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น/มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า , รางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 , รางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2564
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือนตุลาคม, การจัดงาน TEP FORUM SISAKET, การขับเคลื่อน พชอ.ระดับอำเภอ, ผลการดำเนินงานยาเสพติด TO BE NUMBER ONE, พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย, สถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่, รายงานสภาพอากาศในพื้นที่, การขับเคลื่อน OTOP ลานออดหลอดซอดศรีเกษ, โครงการศรีสะเกษ คืนสุข สร้างงาน สร้างอาชีพ, การจัดงานเฉลิมฉลอง 239 ปี จังหวัดศรีสะเกษ, สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่, การเตรียมการเปิดภาคเรียน, สรุปข้อมูลสาธารณภัย

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2