มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 78 และ 58 จำนวน 2 หลัง

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 78 และ 58 จำนวน 2 หลัง ดังนี้

1. บ้านหลังที่ 78 มอบให้แก่ นางสาวฐิติพร ดิษฐเนตร อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 217 บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : เป็นผู้ด้อยโอกาส ๆ ด้านที่อยู่อาศัย ไม่มีบ้าน โดยที่ผ่านมาขออาศัยพักพิงอยู่กับครอบครัวของพี่ชาย สมาชิกในครอบครัว มีทั้งหมดรวม 4 คน โดยบุตรสาวประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัด ต้องเลี้ยงหลานอยู่ในวัยเรียน จำนวน 2 คน
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ และสนับสนุนถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน

2. บ้านหลังที่ 58 มอบให้แก่ นายณรงค์ มุกดา อายุ 57 ปี บ้านหนองดินจี่ เลขที่ 57 บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน
สภาพปัญหา : ลักษณะที่อยู่อาศัย เป็นบ้านชั้นเดียวลักษณะตัวบ้านเก่า และไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาและฝาบ้านมุงด้วยสังกะสี ในฤดูฝน ฝนสาดเข้าไปภายในบ้านได้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ธารน้ำใจชาวบ้านหนองดินจี่ พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ และสนับสนุนถุงยังชีพโดยเครือข่ายกองทุนเงินล้านอำเภอห้วยทับทัน

โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมน้องพี่ศรีลำดวน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอห้วยทับทัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยมี พ.ต.อ.หัสพงศ์ เติมศิริตังคโณบล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผอ.สวท.จ.ศรีสะเกษ นายธนกฤช จิริวิภากร ผู้แทนจาก อบจ.ศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้วยทับทัน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี

ณ เขตพื้นที่อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2