ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(VCS) มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมมอบนโยบายในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area-Based)
3.การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล
4.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5.การจัดทำแผนงานฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินงานวาระสำคัญของจังหวัด (10 Agenda Sisaket) เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ผ้าทอพื้นเมือง และเรื่องต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา หรือต้องการการสนับสนุน มีกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันอังคาร ส่งเสริมการขายสินค้าพื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับประชาชน สอดคล้องตามแนวนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด รกท.พัฒนาการจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2