โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565-2570 ภายใต้บทบาทคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ (กพร.ปจ.ศก)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565-2570 ภายใต้บทบาทคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ (กพร.ปจ.ศก) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมสัมมนาฯ เป็นผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาคสถานประกอบกิจการ ร่วมกันระดมความคิดให้ข้อมูลที่จะประกอบการจัดทำแผน เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและประเทศต่อไป โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นวิทยากร นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเอกชน ภาคเกษตร ผู้แทนผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องศรีลำดวน 1 โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2