พิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย การให้ความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) รวมทั้งชี้แจงข่าวสารจาก ส่วนราชการ และให้บริการของหน่วยงานราชการต่างๆ โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดมะยาง พร้อมด้วยนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอราษีไศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.รพ.ราษีไศล สาธารณสุขอำเภอราษีไศล ผู้แทน ผบ.ร้อย ตชด.224 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัคร พอ.สว. และประชาชน ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดบ้านมะยาง หมู่ที่ 5 ต.หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2