ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom )

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พิจารณามาตรการบังคับใช้กฎหมาย
ในการประชุมมีความเห็นในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้
– สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดศรีสะเกษ
– ผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม)
– ผลการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
– การดำเนินการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ สถานประกอบการ หอพัก ร้านเกม ร้านจำหน่ายสุรา
– สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
– ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
– การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยมีพันเอก ณัฐพงศ์ จินดาเวช รอง ผอ.รมน.จว.ศก (ท) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดศรีสะเกษ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2