ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเบิกจ่ายของรัฐบาล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมจังหวัดศรีสะเกษอีกด้วยโดยมี นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นอำเภอ และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting อีกด้วย ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2