ประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์หอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์หอมแดงศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1. การจัดทำแผนที่ Zoning ความเหมาะสมการปลูกหอมแดง
2. การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตหอมแดงเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
3. การขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพร เพื่อบูรณาการทำงานหลายๆ ภาคส่วนให้สามารถจัดหาผลผลิตป้อนสู่การแปรรูปให้เพียงพอ
4. รายงานสถานการณ์การผลิตหอมแดง การปลูก การจำหน่าย การกระจายผลผลิต การประมาณการราคาจำหน่าย
5. การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานต่างๆ
6. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาด กาคุณภาพหอมแดง
7. การพัฒนาผลผลิต แปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์หอมแดงศรีสะเกษ
8. การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2