มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 63 และ 64

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 15.40 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 63 และ 64 ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 63 มอบให้แก่ นางบัวสอน พันธุ์งาม อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 16 บ้านปลาเดิด หมู่ที่ 8 ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สภาพปัญหา : ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากครอบครัวของผู้ยากไร้รายดังกล่าวอาศัยอยู่ 1 คน สภาพบ้านทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง พุพัง โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถกันลมกันฝนได้ซึ่งบางครั้งเกิดพายุลมแรง ต้องไปอาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน มาเป็นเวลานานหลายปี
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 55,200 บาท รวมทั้งสิ้น 155,200 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 64 มอบให้แก่ นางกิตติยา แก้วสาคู อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 13 บ้านหนองผือบูรพา หมู่ที่ 14 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สภาพปัญหา : ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากครอบครัวของผู้ยากไร้รายดังกล่าวอาศัยอยู่จำนวน 4 คน สภาพบ้านทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถกันลมกันฝนได้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 43,200 บาท รวมทั้งสิ้น 93,200 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย ทวีสุขศิริ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี พระเดชพระคุณพระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และพระเถรานุเถระ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านปลาเดิด ตำบลโดด และบ้านหนองผือบูรพา ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

 
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2