มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 62 , 86 และ 65

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาด/แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดศรีสะเกษ มอบบ้านตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 62 , 86 และ 65 ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 62 มอบให้แก่ นางสาวคูณ มะเดื่อ อายุ 54 ปี บ้านเลขที่ 7 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สภาพปัญหา : ได้รับการช่วยเหลือ
ในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากครอบครัวของผู้ยากไร้รายดังกล่าวอาศัยอยู่ 1 คน ไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งอาศัยอยู่ในศาลาของหมู่บ้าน มีความเป็นอยู่ที่ลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถกันลมกันฝนได้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 20,800 บาท รวมทั้งสิ้น 70,800 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 86 มอบให้แก่ นางเบ้า งามเจริญ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 36 บ้านโซงเลงเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สภาพปัญหา : ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากครอบครัวของผู้ยากไร้รายดังกล่าวอาศัยอยู่เพียงลำพัง สภาพบ้านเป็นบ้านไม้ที่มีใต้ถุนบ้านและล้อมด้วยไม้และสังกะสีสภาพทรุดโทรม
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 12,743 บาท รวมทั้งสิ้น 62,743 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
3. บ้านหลังที่ 65 มอบให้แก่ นางอรรถยา จันทร อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 14 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สภาพปัญหา : ได้รับการช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากครอบครัวของผู้ยากไร้รายดังกล่าวอาศัยอยู่ 3 คน สภาพบ้านสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐชั้นบนเป็นไม้สภาพพุพัง ทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถกันลมกันฝนได้
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 27,190 บาท รวมทั้งสิ้น 77,190 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย ทวีสุขศิริ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมี ดร.กัลยณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ บ้านโนนสวรรค์ ตำบลผือใหญ่ บ้านโซงเลงเหนือ และบ้านหนองหิน ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2