ประชุมปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 31/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ระบบ Zoom โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. ติดตามการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. แนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
3. การป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้พ้นโทษหรือผู้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำระหว่างการแพร่ระบาดของโรค
4. การพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้ง – ปิด โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย
5. การขออนุญาตจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2