นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษต้อนรับท่าน Dr.Sok Sokkrethya (ดร.ซก ซกเกร็ดทะยา) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษต้อนรับท่าน Dr.Sok Sokkrethya (ดร.ซก ซกเกร็ดทะยา) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ดังนี้
1. การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน
2. การเชื่อมโยงการค้า และการแลกเปลี่ยนสินค้าพืชผลทางการเกษตร และ สินค้า SME ครบวงจร
3. การพัฒนาความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย – กัมพูชา
4. การเชื่อมโยงและการบูรณาการร่วมกัน ในด้านการศึกษา การสาธารณสุขและการพยาบาล และการกีฬา
5. การส่งเสริมและพัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดน และการคมนาคม
6. ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ตามพื้นที่แนวชายแดนไทย – กัมพูชา

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ ณ ห้องห้วยสำราญ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2