ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา โดยมีนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา พร้อมคณะ
การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็น ดังนี้

  1. ข้อมูลเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในจังหวัดศรีสะเกษ
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำฝนและความต้องการใช้น้ำเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่
  3. แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
    โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แรงงานจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2