พิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ​ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคม โดยทำหน้าที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายชัยยงค์ ผ่องใส ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน นายอำเภอห้วยทับทัน พัฒนาการอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำจิตอาสา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2