การประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

  1. พิจารณาการปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2564
  2. พิจารณาการจัดทำบัญชีแนบท้ายประกาศฯ กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสำหรับหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินสำหรับเอกสารสิทธิอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.)
  3. พิจารณาการจัดทำบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ. 2564 – 2567 ของจังหวัดศรีสะเกษ
  4. พิจารณาแก้ไขปรับปรุงราคาประเมินที่ดินโฉนดที่ 5340 และ 44852
    โดยมี ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั้น 2
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2