พิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ หลังที่ 36 และ 37 ในพื้นที่ตำบลหนองค้า และตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 36 มอบให้แก่ นายสถิตย์ โสภาพ อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 132 บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์
สภาพปัญหา : โดยสภาพบ้าน เนื่องจากบ้านที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 20 บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ เป็นบ้านของนางแพง โสภาพ มารดา) ซึ่งสภาพบ้านไม่มั่นคงแข็งแรง สังกะสี ไม้ผนังผุพัง แต่มีที่ดินเป็นของตนเอง เนื้อที่ประมาณ 3 งาน (ใช้เป็นที่สร้างบ้าน) ปัจจุบันมีอาชีพค้าขาย ขายของเล็กๆน้อยๆตามฤดูกาล โดยขี่มอเตอร์ไชด์ไปขายตามหมู่บ้านใกล้เคียง และรับจ้างทั่วไป
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชมรมน้องพี่ศรีลำดวน มอบผ่านโครงการ 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 15,300 บาท รวมทั้งสิ้น 65,300 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 37 มอบให้แก่ นายสุพัฒน์ พะพร อายุ 46 ปี บ้านเลขที่ 97/2 บ้านโนนตับเต่า หมู่ที่ 17 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์
สภาพปัญหา : ลักษณะบ้านหลังคารั่ว มีสภาพผุพังไม่มั่นคงแข็งแรง สังกะสีและไม้ที่นำมามุงรอบบ้านชำรุด พักอาศัยอยู่ด้วยกัน 3 คน ไม่มีอาชีพแน่นนอนทำงานรับจ้างทั่วไป
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะภริยาฑูต มอบผ่านสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม จำนวน 28,000 บาท รวมทั้งสิ้น 78,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
โดยได้ร่วมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอพยุห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยมีนายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประมงจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพยุห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ผู้บริหารองค์กรเอกชน เข้าร่วมพิธี ณ ตำบลหนองค้า และตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2