ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของจังหวัดศรีสะเกษ
3. การเฝ้าระวังการทุจริตและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯในการดำเนินโครงการและเรื่องการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ติดตามสถิติเรื่องร้องเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
5. ติดตามรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม และผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
6. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินทานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 โดยมี นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2