รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564 PMQA รายหมวด หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และ PMQA 4.0 โดยมี นายจาดุร อภิชาตบุตร เป็นประธานผู้ตรวจประเมินฯ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ
ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขจึงได้ประเมินผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิดีทัศน์ทางไกล (ระบบ Zoom Meeting)

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลงาน

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2