ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 12.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 23/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ อีกทั้งได้การประชุมไปยัง EOC ทุกอำเภอผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีประเด็นดังนี้

1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
2. การปรับพื้นที่และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด จังหวัดศรีสะเกษ
3. แนวทางการจัดตั้งทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน
4. การบริหารจัดการรับ -ส่งผู้ป่วยโควิด จังหวัดศรีสะเกษ
5. แนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ
6. การบริหารจัดการทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย และศูนย์รับขวัญ
7. การพิจารณาการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการ
8. แนวทางการมอบบ้านให้ดำเนินการอย่างเรียบง่าย กระชับระยะเวลา เน้นเข้าร่วมเฉพาะบุคลากรในหมู่บ้านนั้นๆ
9. แนวทางการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะ ผ่านกลไกหอกระจายข่าว เสียงตามสายในชุมชน

โดยมี นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ขนส่งจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2