ปรึกษาหารือวาระยามเช้า

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
เวลา 08.00 – 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ปรึกษาหารือวาระยามเช้า ในการบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย

1. ติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. การบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19
3. การป้องกันแก้ไขปัญหาเชิงรุกในชุมชน และการฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเสี่ยง โดยใช้กลไกคณะทำงานพื้นที่ตำบล
4. การบริหารจัดการรถรับ-ส่งผู้ป่วยโรคโควิด-19
5. การบริหารจัดการเตียง และ การดำเนินงานตามแนวทางบ้าน 4 หลัง
6. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดแจ้งแนวทางจากการประชุมให้อำเภอทราบ
7. มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วางแนวทางการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen test kit และการบริหารบุคลากรในโรงพยาบาลสนาม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาในพื้นที่

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พ.อ.ณัฐพงศ์ จินดาเวช รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2