ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะทำงานปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (อว.ส่วนหน้า) ครั้งที่ 1/2564 (ประจำเดือนกรกฎาคม) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นหน่วยประสานงานขับเคลื่อนและรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด โดยบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมประชุม Online ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาถ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2