ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔
ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเยียวยาค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาผู้เสียหาย จำนวน ๑๓ ราย ซึ่งต้องมีการพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ ๒๕๔๔
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด สภาทนายความจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ
ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2