การประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน ๔ ราย ซึ่งเป็นกรณีขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดี
ทั้งนี้ ในการพิจารณาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ยุติธรรมจังหวัด คลังจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผอ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด สภาทนายความจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ
ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2