Brand Organic กลุ่มจังหวัด “โขง ชี มูล” ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
***********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสร้าง Brand Organic กลุ่มจังหวัด "โขง ชี มูล" ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการตัดสินการประกวดสร้าง Brand Organic กลุ่มจังหวัด "โขง ชี มูล" ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์และเพื่อสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
โดยมี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านมะยาง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาคุณธรรม
ศูนย์ข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2