การจัดตั้งศูนย์พักคอย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์พักคอย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นการจัดตั้งศูนย์พักคอย และพบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข Tambon Smart Team สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จากนั้น มอบชุดอาหารว่าง สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น สำหรับผู้ป่วยใช้ในระยะเวลา 14 วัน จำนวน 50 ชุด อำนวยการจัดโดย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
โดยมี พระมหาขุนทองเขมสิริ,ผศ.ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปลัดจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล Tambon Smart Team และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจเยี่ยม
ณ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2