พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึก

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒
ในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและแผนระดับ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคี
๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลัง
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำเพื่อสร้างสังคมปรองดอง
ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ จิตอาสา ๙๐๔ ผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2