ประธานมอบแนวทางการกำกับดูแลการเงินการคลัง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบแนวทางการกำกับดูแลการเงินการคลังภาครัฐและการขับเคลื่อนภารกิจรองรับสถานการณ์โควิด 19 แก่ผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50 หน่วยงาน

เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดศรีสะเกษ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุภาครัฐให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งรองรับการบริหารภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด19

โดยมี นายชาญเดช วีระกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวศิริกันยา ศรศิลป์ คลังจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ วิทยากร สำนักงาน ปปช.ร่วม

ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2