ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอพยุห์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 10.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอพยุห์ ณ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพยุห์
โดยมีเตียงสำหรับผูู้ป่วยชาย จำนวน 11 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยหญิง จำนวน 12 เตียง มีห้องครอบครัว จำนวน 2 ห้อง รวม 7 เตียง และเตียงสำรอง จำนวน 33 เตียง รวมทั้งสิ้น 63 เตียง พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบเสร็จเรียบร้อย
โดยพร้อมเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 64 เวลา 13.00 น. ซึ่งจะเปิดรับผู้ป่วยจำนวน 6 ราย และเพื่อรองรับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยมีเจ้าหน้าทีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอพยุห์ สาธารณสุขอำเภอพยุห์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2