บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ บรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำระดับชุมชน/หมู่บ้านและลุ่มน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ
การบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดชุดทีมวิทยากร ทั้งหมด ๓ ทีม ลงพื้นที่ตามที่รับผิดชอบของแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็น ๑ใน ๑๐วาระจังหวัด
สำหรับการบรรยายในครั้งนี้ เป็นทีมวิทยากรชุดที่ ๑ ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อสร้างทีมคณะทำงานระดับตำบลทุกตำบลในพื้นที่อำเภอ ซึ่งคณะทำงานระดับตำบลประกอบด้วยอาทิ ปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.กองช่างอบต. TambonSmartTeam ตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำในตำบลของตน อันเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและเพื่อให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นการรับทราบปัญหาและความต้องการของราษฏรในพื้นที่อย่างแท้จริง
โดยมีนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนรองผอ.รมน.จ.ศก (ฝ่ายทหาร) นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ ปลัดอำเภอ ผอ.กองช่างอบต. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน TambonSmartTeam ตำบล และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและอบรมดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ ในการดำเนินงานดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด -19 โดยเคร่งครัด
ณ โรงเรียนบ้านอีเซ (คุรุราษฎร์วิทยา) ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2