พิธีเปิดการฝึกอบรม

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑
ในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและแผนระดับ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคี
๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดระดมสมองเพื่อสร้างพลัง
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันทำเพื่อสร้างสังคมปรองดอง
ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐๐ คน
โดยมีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จ.ศก.(ฝ่ายทหาร) ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จิตอาสา๙๐๔ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว
ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2