ประธานการประชุม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
**********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่ยื่นกู้จำนวน 4 ราย

โดยมี ผู้แทนอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2