ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

ันที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอน้ำเกลี้ยง ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อำเภอน้ำเกลี้ยง
ซึ่งอยูระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมสถานทีและติดตั้งระบบ โดยมีเตียงสำหรับผูู้ป่วยชาย จำนวน 28 เตียง เตียงสำหรับผู้ป่วยหญิง จำนวน 28 เตียง รวมทั้งสิ้น 56 เตียง และติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ 23 ก.ค. 64 และจะมีการทดสอบระบบใน วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64 พร้อมเปิดบริการใน วันจันทร์ ที่ 26 ก.ค.64 เพื่อรองรับ ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
โดยมีเจ้าหน้าทีกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สำนักทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจน้ำเกลี้ยง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจติดตาม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2