ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 – 17.00 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 21/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ รวมถึงการกำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ อีกทั้งได้การประชุมไปยัง EOC ทุกอำเภอผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โดยมีประเด็นดังนี้

1. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
2. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดศรีสะเกษ
3. จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา แจ้งการตรวจสุขภาพด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว (Rapid test)
4. การขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆ โดยไม่คิดมูลค่า จากสภากาชาดไทยโดย อบจ.ศรีสะเกษ
5. พิจารณาการปรับพื้นที่และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด จังหวัดศรีสะเกษ
6. พิจารณาการเบิกจ่ายค่าพาหนะในการรับส่งผู้ติดเชื้อโควิด จากพื้นที่ระบาดเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม
7. พิจารณาแนวทางการรับผู้ติดเชื้อที่เดินทางมารับการรักษาในจังหวัดศรีสะเกษ
8. พิจารณาแนวทางการจัดทำไทมไลน์ ผู้ป่วยโควิดที่รับการรักษาในจังหวัดศรีสะเกษ
9. พิจารณาการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนในสถานที่จำกัดของหน่วยงานและสถานศึกษา

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2