ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างการทำงาน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 – 09.30 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมปรึกษาหารือ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างการทำงาน และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้
1. ติดตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2. การเปิดใช้โรงพยาบาลสนามประจำอำเภอ และการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มในอำเภอที่มีแนวโน้มของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
3. การบริหารจัดการศูนย์พักคอยประจำอำเภอ
4. แนวทางการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าระบบการรักษาพยาบาล
5. แนวทางการจัดทำไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวัด
6. มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัด แจ้งอำเภอประชุมศูนย์ประสานงานการรับข้อมูล EOC ประจำอำเภอเป็นประจำทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์และรายงานจังหวัดทราบ
7. การบริหารจัดการเตียงให้ครอบคลุมและเพียงพอ สำหรับรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2