ประชุมปรึกษาหารือ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ประชุมปรึกษาหารือ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างการทำงาน และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

1. การเตรียมการของศูนย์ประสานงานการรับข้อมูล EOC ประจำอำเภอ (Call Center)
2. การดำเนินการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอ
3. การดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์พักคอยประจำอำเภอ
4. การดำเนินการในการจัดตั้งศูนย์ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
5. การบริหารจัดการเตียงให้ครอบคลุมและเพียงพอ สำหรับรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
6. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ชัดเจน และทั่วถึง

โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องร่วมหารือ

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2