(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 13.30 น.
**********************
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด(กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)โดยมีวาระพิจารณา ดังนี้
1. การผลักดันโครงการระเบียบเศรษฐกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (NEEC)
2. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564
3. การกำหนดมาตรการและแนวทางเยียวยาและฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (covid-19) ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดอีสานล่าง 2 (โขง ชี มูล)

โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฯ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2