“ผู้ว่าฯ มาแล้ว”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
เวลา 06.00 – 07.00 น.
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มาแล้ว” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) แบบ New Normal เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยออกอากาศทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ คลื่นความถี่ Fm 100.25 mhz , Am 864 mhz และ Facebook : สวท.ศรีสะเกษและถ่ายทอดไปยังหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
อำนวยการผลิตโดย นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการ สวท.ศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย นางสาวมลฤดี ลูกอินทร์
ประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ มีดังนี้
– การบริหารจัดการน้ำ
– การตรวจติดตาม การดำเนินงานการเตรียมความพร้อมของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอย
– การประชุมปรึกษาหารือ ติดตามการบริหารจัดการข้อมูล การวางโครงสร้างการทำงานในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
– การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ขั้นตอนที่ 2 ชื่อผลงาน “ปฏิวัติหอมแดงด้วยนวัตกรรมจากสิ่งเหลือใช้ให้เป็นเงินล้าน”
– การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภออุทุมพรพิสัย สถานที่กักกันตัวกลางของบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงของ อบต.หนองห้าง และโรงพยาบาลสนามอำเภอห้วยทับทัน
– การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 20/2564
– การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอวังหิน และ โรงพยาบาลสนามอำเภอขุขันธ์
– การตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอกันทรารมย์ และศูนย์พักคอย/โรงพยาบาลสนาม/โรงพยาบาลอำเภอโนนคูณ
ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ (สวท.ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2